ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ให้เราพูดว่า “พระเยซูคือองค์เจ้าชีวิต” บ่อยๆ เท่าที่จะทำได้ โดยต้องไม่ทำให้คนอื่นรู้สึกอึดอัด และนอกจากจะพูดแล้ว ให้เราหมายความเช่นนั้นจริงๆ ให้ดูความหมายของคำว่า "องค์เจ้าชีวิต"​ในหน้าที่เป็นดรรชนีแล้วอ่านทั้งหมดที่อ้างถึงในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่นะครับ เปิดใจของคุณแล้วให้พระเยซูเข้ามาเป็นองค์เจ้าชีวิตของคุณ พระเยซูคือองค์เจ้าชีวิต พระองค์จะเป็นเช่นนั้นเสมอไม่ว่าคุณหรือผมจะตระหนักถึงหรือไม่ก็ตาม แต่ในวันหนึ่งทุกเข่าจะก้มกราบลง และทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระเยซูเป็นองค์เจ้าชีวิต (ฟิลิปปี 2:10-11) ให้เรายอมรับในตอนนี้เลยเพราะเป็นสิ่งสำคัญกับเราและคนที่เรารักมาก

คำอธิษฐาน

องค์เจ้าชีวิตผู้ยิ่งใหญ่ ขอบพระคุณที่ทำให้พระเยซูเป็นขึ้นจากตาย และให้ทรงประทับที่เบื้องขวาของพระองค์ และที่ทรงทำให้พระเยซูเป็นองค์เจ้าชีวิตและเป็นพระคริสต์ ข้าพระองค์ปราถนาให้พระบุตรของพระองค์ พระเยซู มาเป็นองค์เจ้าชีวิตของข้าพระองค์ในวันนี้ และจนกว่าจะถึงวันที่พระองค์เสด็จกลับมารับข้าพระองค์กลับบ้าน ข้าพระองค์ขอยอมรับว่าทรงเป็นองค์เจ้าชีวิต ในพระนามของพระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอด องค์เจ้าชีวิตของข้าพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น