ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูไม่ได้ยึดติดอยู่กับสง่าราศีในสวรรค์ของพระองค์ แต่ทรงยอมที่จะช่วยเรา ตอนนี้พระองค์ขอให้เราทำตามตัวอย่างของพระองค์และแบ่งปันจิตใจที่เป็นแบบพระองค์ พระองค์ต้องการให้เราปฏิบัติต่อกันและกันในแบบเดียวกับที่พระองค์ปฏิบัติกับเรา โดยการคิดถึงความต้องการของคนอื่รชน และพระประสงค์ของพระเจ้าก่อนตัวเอง นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่ง ที่ผมหวังว่าจะได้เห็นมันเกิดขึ้นอย่างเต็มที่

Thoughts on Today's Verse...

Jesus did not hang on to his heavenly glory, but surrendered it to save us. Now he asks us to follow his example and share his heart. He wants us to treat each other as he has treated us, thinking of their needs and God's will before our own. Now that's one revolution I hope I get to see fully happen!

คำอธิษฐาน

โอพระบิดา พระเจ้า โปรดเปลี่ยนหัวใจและจิตใจของข้าพระองค์โดยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ ข้าพระองค์ต้องการให้ความคิดของข้าพระองค์เป็นความคิดของพระองค์ ข้าพระองค์ต้องการให้ความต้องการในหัวใจของข้าพระองค์สะท้อนให้เห็นถึงความรักของบุตรของพระองค์ ข้าพระองค์ต้องการให้ความต้องการของข้าพระองค์ได้รับการนำจากพระวิญญาณของพระองค์ ขอทรงโปรดยกโทษที่ข้าพระองค์ยึดติดกับสิ่งสำคัญของตัวเองอย่างไม่ไยดีคนอื่น สนใจแต่ความพอใจของตัวเอง และสนใจแต่เหตุผลของตัวเอง แม้จะรู้ว่ามันไม่ถูกต้องหรือดีที่สุด ขอทรงทำให้ใจของข้าพระองค์เป็นเหมือนจิตใจของบุตรของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

O Father God, please transform my heart and mind by the power of your Holy Spirit. I want my thoughts to be your thoughts. I want my hearts desire to reflect the passions of your Son. I want my will to be guided by your Spirit. Please forgive my tendency to ruthlessly hang on to my own importance, my own will, and my own self-justification, even when I know it is not right or best. Make my mind more like the mind of your Son. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ฟิลิปปี 2:5-6

ความคิดเห็น