ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูเสด็จมาในโลกใบนี้ที่จะให้เรามีชีวิต พระองค์ไม่ได้มาเพื่อที่จะนำกฎ หรือคำพิพากษา หรือความกลัวหรืองานมาให้เรา พระเยซูเสด็จมาเพื่อให้เรามีชีวิตในความบริบูรณ์ เรารู้ว่านี่เป็นสัญญาที่พระองค์ให้กับเราเมื่อเราไปอยู่กับพระองค์ชั่วนิรันดร์ ยอห์นต้องการให้เราฟังอย่างชัดเจนว่าสัญญาของพระเยซูที่จะให้ชีวิตแก่เรา ได้เริ่มต้นในขณะนี้แล้ว! ไม่ใช่เพียงชีวิตในภายหลังเท่านั้น แต่ยังหมายถึงชีวิตตอนนี้ด้วย!

Thoughts on Today's Verse...

Jesus came to the world to give us life. He didn't come to bring us rules, or judgement, or fear, or work. Jesus came to give us life in its fullest form. While we know that this is promised to us when we go to be with him for all eternity, John wants us to clearly hear that Jesus' promise to give us life begins right now! Not JUST life later, but also life NOW!

คำอธิษฐาน

พระเจ้า ข้าพระองค์ขอสารภาพว่าบางครั้งข้าพระองค์ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังเกินไป ไม่ยอมเสี่ยงต่อความล้มเหลวและการพ่ายแพ้ และไม่คว้าโอกาสและความห่วงใยของพระองค์ ขอทรงให้ข้าพระองค์มีใจที่อยากใช้ชีวิตให้ถึงความบริบูรณ์ โดยการแสวงหาน้ำพระทัยของพระองค์ ตัวอย่างของพระเยซู และการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการตัดสินใจของข้าพระองค์ในวันนี้และตลอดไป อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

Almighty God, I confess that sometimes I play life too carefully, not risking failure and loss and not reaching for your opportunities and your concerns. Give me a heart that yearns to live life in all its fullness by seeking after your will, Jesus' example and the Holy Spirit's leading in my decisions today, and always. Through the name of Jesus I ask this to your glory. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ยอห์น 10:7,9-10

ความคิดเห็น