ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

นี่คือคำถามที่สำคัญที่สุดที่คุณจะต้องตอบ คุณเชื่อแบบนี้จริงๆ หรือไม่? คุณเชื่อไหม ว่าเมื่อคุณตายกับพระคริสต์ในการบัพติศมา ผ่านความเชื่อที่ว่าเมื่อคุณตาย ความตายฝ่ายเนื้อหนังของคุณจะไม่แยกคุณออกจากพระเยซู? ให้คุณนึกถึงคำถามนี้ตลอดชีวิตของคุณ

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ทรงอำนาจและเป็นนิรันดร์ ข้าพระองค์เชื่อว่าเพราะพระองค์ได้รับข้าพระองค์เข้าไปในครอบครัวของพระองค์ เพื่อที่ความตายที่จะไม่ดึงข้าพระองค์ไป ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์มีชีวิตอยู่ด้วยความเข้มแข็งและความเชื่อมั่นที่รู้ว่าซาตานไม่สามารถเอาข้าพระองค์ไปได้ และความตายก็ไม่สามารถมีสิทธิ์ในข้าพระองค์ได้ เพราะข้าพระองค์เป็นของพระองค์ผ่านทางพระเยซู พระบุตรของพระองค์และเป็นองค์เจ้าชีวิตของข้าพระองค์ ผู้เป็นขึ้นมาจากความตาย อธิษฐานในพระนามของพระผู้ไถ่ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น