ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมไม่ได้อยากเป็นคนพิเศษไปกว่าพระเยซู แต่ผมอยากที่จะได้ยินเสียงของพระองค์ พระองค์เรียกผมที่จะหาทางไปหาพระบิดาผ่านทางพระองค์ ผมต้องรู้ว่าคนอื่นๆ ยังต้องรู้จักพระองค์ เพื่อจะหาทางไปหาพระบิดาเช่นกัน ทำไมเราจึงไม่รู้สึกร้อนรนกับคนรอบข้างเราที่ไม่รู้จักพระเยซูว่าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของพวกเขา เป็นพระผู้ไถ่ เป็นพี่ชาย และเป็นองค์เจ้าชีวิตของพวกเขาล่ะครับ ทำไมเรายังไม่ได้เปิดอ่านหนังสือพระกิตติคุณทั้งสี่เล่มแรกในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ล่ะครับ

Thoughts on Today's Verse...

I don't want to be any more exclusive than Jesus. But I do want to hear his voice. He calls me to find the way to the Father through him. I must also know that others must know him to find their way to the Father, too. How can we not be more passionate about those around us who do not really know Jesus as their Savior, Redeemer, Brother, and Lord? How can the first four books of our New Testament lie unread?

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ พระบิดาผู้ชอบธรรม ขอให้ข้าพระองค์รักพระเยซูและมีใจที่จะรู้จักพระองค์ในพระคำ การกระทำและความห่วงใยของพระองค์ อธิษฐานในพระนามของพระเยซู พระคำที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ อาเมน

My Prayer...

Holy God and Righteous Father, give me a passion for Jesus and a heart that knows him in word, deed, and concern. In the name of Jesus, your mighty Word, I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ยอห์น 14:6

ความคิดเห็น