ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าเลือกเราโดยมีวัตถุประสงค์ พระองค์นำเราออกมาจากความมืดแห่งบาป และให้แสงสว่างที่สุดยอดแห่งความรอด เพื่อเราจะได้ช่วยคนอื่นต่อ คุณเห็นไหมว่า ที่เราได้รับพระพรก็เพื่อเราจะเป็นพระพรต่อ และที่เราได้รับแสงสว่างเพื่อเราจะได้ส่องแสงนั้นไปยังผู้อื่นต่อไป เหนือสิ่งอื่นใด เราถูกเรียกมาเพื่อที่จะชี้นำให้คนอื่นๆ ได้เห็นผู้หนึ่ง ผู้เป็นความจริง เป็นแสงสว่างที่ไม่มีวันดับ —นั่นก็คือ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่นั่นเอง

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์และทรงรัก ขอบคุณที่ให้แสงสว่างของพระองค์กับข้าพเจ้า เพื่อจะได้ผลักความมืดออกไปจากจิตใจของข้าพเจ้า ช่วยปลุกความยำเกรงที่ลึกซึ้งและบริสุทธิ์ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคนพิเศษของพระองค์ — คือเป็นนักบวช เป็นชนชาติอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นลูกของพระองค์ พระคุณของพระองค์ที่จะช่วยกู้ข้าพเจ้านั้น เห็นได้ชัดเจนจากความต้องการของพระองค์ที่จะใช้ข้าพเจ้าสำหรับวัตุประสงค์อันเต็มไปด้วยสง่าราศีของพระองค์ ขอบคุณสำหรับความรอดของพระองค์ อธิษฐานในนามของพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า คือองค์ พระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น