ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าเลือกเราโดยมีวัตถุประสงค์ พระองค์นำเราออกมาจากความมืดแห่งบาป และให้แสงสว่างที่สุดยอดแห่งความรอด เพื่อเราจะได้ช่วยคนอื่นต่อ คุณเห็นไหมว่า ที่เราได้รับพระพรก็เพื่อเราจะเป็นพระพรต่อ และที่เราได้รับแสงสว่างเพื่อเราจะได้ส่องแสงนั้นไปยังผู้อื่นต่อไป เหนือสิ่งอื่นใด เราถูกเรียกมาเพื่อที่จะชี้นำให้คนอื่นๆ ได้เห็นผู้หนึ่ง ผู้เป็นความจริง เป็นแสงสว่างที่ไม่มีวันดับ —นั่นก็คือ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่นั่นเอง

Thoughts on Today's Verse...

We are chosen as a people with a purpose and for a mission. We are brought out of the darkness of sin and given the marvelous light of salvation to help others find his wonderful light of salvation. You see, we are blessed to be a blessing and given light to shine to help others find their way out of their darkness. We are called to point others to the one, true, never-interrupted Light — the Almighty God as Father, Son, and Spirit!

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์และทรงรัก ขอบคุณที่ให้แสงสว่างของพระองค์กับข้าพเจ้า เพื่อจะได้ผลักความมืดออกไปจากจิตใจของข้าพเจ้า ช่วยปลุกความยำเกรงที่ลึกซึ้งและบริสุทธิ์ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคนพิเศษของพระองค์ — คือเป็นนักบวช เป็นชนชาติอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นลูกของพระองค์ พระคุณของพระองค์ที่จะช่วยกู้ข้าพเจ้านั้น เห็นได้ชัดเจนจากความต้องการของพระองค์ที่จะใช้ข้าพเจ้าสำหรับวัตุประสงค์อันเต็มไปด้วยสง่าราศีของพระองค์ ขอบคุณสำหรับความรอดของพระองค์ อธิษฐานในนามของพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า คือองค์ พระเยซู อาเมน

My Prayer...

Most holy and loving Father, thank you for giving me your light to push darkness out of my heart and life. Stir in me a profound and holy awe at being made part of your special people — a priest, a part of your holy nation, a child belonging to you. Your grace to save me is further demonstrated in your desire to use me for your glorious purposes to bless others. Thank you for your salvation. In the name of my Savior, Jesus, I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 เปโตร 2:9

ความคิดเห็น