ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความรักของเราไม่สามารถเป็นสิ่งที่หลอกลวง หรือแปรปรวนได้ นั่นหมายถึงเราเกลียดชังสิ่งที่ชั่ว เราไม่ใช่แค่ต้องอยู่ห่างจากสิ่งเหล่านั้นเท่านั้น แตาเราต้องรังเกียจมัน ในขณะเดียวกัน เรายึดมั่นในความดีและความชอบธรรม ความตั้งใจของเราต้องไม่ผันแปร เราต้องมีใจแน่วแน่ในสิ่งที่ถูกต้อง สิ่งที่ดีและบริสุทธิ์

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์ให้ข้าพระองค์เป็นคนชอบธรรมและบริสุทธิ์เพราะการเสียสละของพระเยซู ข้าพระองค์ขอที่จะทรงช่วยให้ข้าพระองค์ใช้ชีวิตตามแบบที่พระองค์อยากให้ข้าพระองค์เป็น โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ที่อยู่ภายในข้าพระองค์ ขอทรงเติมเต็มข้าพระองค์ด้วยความรักของพระองค์ และชำระสิ่งที่ชั่ว ที่เป็นมลทินออกไปจากใจของข้าพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น