ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราเป็นเหมือนพระเยซู (เกิดผล) โดยการติดสนิทกับพระองค์ ระยะห่างระหว่างสวรรค์และโลกไม่ได้ไกลมาก เมื่อสวรรค์อยู่ภายในเรา ยอห์นบทที่ 14 พระเยซูเตือนเราว่าถ้าเราเชื่อฟังพระองค์ พระองค์จะมาอยู่ในเราและจะเปิดเผยพระองค์เองกับเรา ดังนั้นเมื่อเราทำตามพระองค์ เรารู้จักพระองค์มากขึ้น ชีวิตของพระองค์จะเกิดขึ้นจริงในตัวเรา

Thoughts on Today's Verse...

We take on Jesus' character (bear fruit) by remaining intimately connected to him. The distance between heaven and earth is not so great when heaven lives within us. In John 14, Jesus reminded us that if we will obey him, he will come and live in us and will reveal himself to us. So as we obey him, we know him better. His life becomes real in us.

คำอธิษฐาน

องค์เจ้าชีวิต ข้าพระองค์ต้องการที่จะเชื่อฟังพระคำของพระองค์ ความต้องการของพระองค์ และตัวอย่างของพระองค์ ข้าพระองค์ต้องการที่จะทำตามพระองค์เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ รักพระองค์ และรู้จักพระองค์ ดังนั้นขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้รู้จักพระองค์มากขึ้น เมื่อข้าพระองค์เดินตามพระองค์อย่างใกล้ชิด ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์รู้จักความหมายของการใช้ชีวิตแบบพระองค์ ในโลกของข้าพระองค์นี้ ข้าพระองค์อธิษฐานและขอบพระคุณพระองค์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Precious Lord, I want to obey your word, your will, and your example. I want to obey you to honor you, to love you, and to know you. So please, help me better come to know you as I more closely walk in your steps. Help me to know what it means to live your life in my world. Because of Jesus' mighty name I pray and thank him as my Lord. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ยอห์น 15:5,8

ความคิดเห็น