ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความรักของเราไม่ควรจะแสร้งทำ หรือหลอกลวง หรือแปรปรวนได้ นั่นหมายถึงเราเกลียดชังสิ่งที่ชั่ว เราไม่ใช่แค่อยู่ห่างๆจากสิ่งเหล่านั้น แต่เรายังรังเกียจมันด้วย ในขณะเดียวกัน เราก็ตั้งใจที่จะชิดใกล้กับความดีและความชอบธรรม ความตั้งใจของเราต้องไม่เป็นสีเทาๆ แต่ต้องมีใจแน่วแน่ในสิ่งที่ถูกต้อง สิ่งที่ดีและบริสุทธิ์

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์ได้ประกาศว่าข้าพเจ้าเป็นคนชอบธรรมและบริสุทธิ์ เพราะการสละชีพของพระเยซู ดังนั้น ข้าพเจ้าขอให้พระองค์ได้โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าใช้ชีวิตให้สมกับที่พระองค์ได้เรียกมา ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ที่อยู่ภายในข้าพเจ้า โปรดเติมเต็มข้าพเจ้าด้วยความรักของพระองค์ และขับไล่สิ่งที่ชั่ว ที่เป็นมลทิน ออกไปจากจิตใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น