ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูเป็นผู้พูดแทนพระเจ้าเช่นเดียวกับโมเสส พระองค์ได้มาสอนความจริงของพระเจ้าแก่เรา พระองค์ได้สอนเราด้วยคำพูดของพระองค์ที่บันทึกไว้ในหนังสือพระกิตติคุณ พระองค์ได้สอนเราด้วยตัวอย่างของพระองค์ผ่านการกระทำที่พระองค์ได้ทำ พระองค์สอนเราผ่านการสถิตย์อยู่ในเราและโดยพระวิญญาณที่พระองค์ให้แก่เรา แต่พระองค์สอนให้เรามีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อเรานำสิ่งที่พระองค์สอนไปปฏิบัติ

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้อยู่บนภูเขาซีนาย ผู้ให้กฎบัญญัติแก่โมเสส ผู้รับใช้ของพระองค์ ข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์ยังคงพูดทุกวันนี้ผ่านทางพระเยซู ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้ไม่เพียงแต่ได้ยินเสียงของพระองค์ แต่ฟังข้อความของพระองค์ และชีวิตของพระองค์ และนำไปปฏิบัติในวันนี้ ขอทรงโปรดแก้ไขข้าพระองค์อย่างอ่อนโยน และนำข้าพระองค์ไปในทางแห่งการเชื่อฟัง เพื่อที่ข้าพระองค์จะนมัสการพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากขึ้นในชีวิตประจำวันของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น