ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในความเห็นแก่ตัวของเรา เราอยากให้คนสนใจ อยากให้คนชื่นชมในสิ่งที่เราทำ สิ่งที่เราได้เสียสละไป และสิ่งที่เราประสบความสำเร็จ อย่างไรก็ตาม เปาโลได้กล่าวถึงลักษณะความเป็นผู้ใหญ่ในจิตวิญญาณว่า เราควรจะให้ความสำคัญแก่พี่น้องคริสเตียนคนอื่น นั่นหมายถึง เราชื่นชมยินดีเมื่อผู้อื่นได้รับเกียรติ เราสนใจที่จะให้เกียรติผู้อื่นมากกว่าที่จะได้รับเกียรติของตนเอง

คำอธิษฐาน

พระเจ้า พระบิดาผู้เป็นที่รักของข้าพระองค์ ขอบพระคุณที่ให้ข้าพระองค์อยู่ท่ามกลางคนของพระองค์ คนที่มีเกียรติ หลายๆคน ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์เห็นวิธีที่จะแสดงความรัก ความประทับใจและความชื่นชม แก่พวกเขาในแต่ละวัน อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น