ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูเสด็จมาเพื่อแสดงให้เห็นพระพักตร์ของพระเจ้าและช่วยเหลือเราจากศัตรูของเรา แต่ทุกวันนี้ที่ที่มีความยากลำบากในโลก และในหลายๆ ที่ที่คนนึกไม่ถึง มีคริสเตียนที่ถูกข่มเหง พระเจ้าทรงส่งพระเยซูมา เพื่อที่ในท้ายที่สุดพระองค์จะช่วยเราจากบาปและอำนาจของมันทั้งหมด ให้เราอธิษฐานว่าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ของเราจะทำงานด้วยฤทธานุภาพของพระองค์ในโลกของเราในยุคนี้เพื่อช่วยเหลือลูกๆ ของพระองค์จากเงื้อมมือของการปกครองแบบเผด็จการ ความยากจน ความรุนแรงการละเมิด และการเยาะเย้ย ขอให้อธิษฐานว่าพระเจ้าจะได้รับการยกย่องสรรเสริญในสิ่งที่พระองค์ทำ

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม ขอทรงให้กำลังแก่ลูกๆ ที่พระองค์รักทุกคนที่อยู่ภายใต้การข่มเหง ขอให้พวกเขาได้สัมผัสการช่วยเหลือจากพระองค์ และให้พวกเขาเห็นฤทธานุภาพของพระองค์ พระองค์เป็นพระผู้ไถ่และพระผู้ช่วยให้รอดของเรา อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น