ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อะไรทำให้เราเป็นครอบครัว พูดถึงครอบครัวของพระเจ้า พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้เราเป็นหนึ่ง พระวิญญาณไม่ได้เป็นแค่การสถิตอยู่ของพระเจ้าและฤทธิ์เดชของพระองค์ในเราเท่านั้น แต่พระวิญญาณเป็นดีเอ็นเอของพระเจ้าฝ่ายจิตวิญญาณ ที่เชื่อมโยงเราแต่ละคนและกับพระบิดาของเราด้วย ความผูกพันทางจิตวิญญาณอยู่เหนือความเป็นครอบครัวของมนุษย์ เชื้อชาติ สัญชาติ เพศและอุปสรรคอื่นๆ พระวิญญาณทำให้แน่ใจว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าและทำงานเหมือนกับเป็นร่างกายของพระเยซูบนโลกใบนี้

Thoughts on Today's Verse...

What makes us family? In God's family, the Holy Spirit makes us one. The Spirit is not only God's presence and power in us, but the Spirit is also God's spiritual DNA that connects us to each other and to our Father. This spiritual bond transcends human family, race, nationality, gender, and any other human barrier. The Spirit's presence ensures that we are God's children and function as Jesus' Body here on earth.

คำอธิษฐาน

ขอบคุณพระบิดา สำหรับของขวัญแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ ขอบคุณที่ทำให้ร่างกายของข้าพเจ้าบริสุทธิ์ที่พระวิญญาณสถิตย์อยู่ ขอบคุณพระเยซูองค์เจ้าชีวิต ที่เทพระวิญญาณลงมาและทำให้ข้าพเจ้าเป็นคนใหม่ พระบิดาผู้เป็นที่รัก ข้าพเจ้าขออธิษฐานในเวลานี้ ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำงานในจิตใจของข้าพเจ้า เพื่อที่จะทำลายกำแพงแห่งอคติ ที่ข้าพเจ้ามีต่อพี่่น้องในพระคริสต์ อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

Thank you, dear Father, for the gift of the Holy Spirit. Thank you for making my body a place that is a holy dwelling place for your presence in the Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus, for pouring out the Spirit and making me new. Now I ask dear Father, that the blessed Holy Spirit continue to work in my heart to tear down any wall of prejudice that may exist toward any of my brothers and sisters in Christ, and it is in his name that I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 โครินธ์ 12:13

ความคิดเห็น