ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การร้องเพลงสรรเสริญของเราไม่ควรจะเป็นเพียงแค่การทำให้พระเจ้าพอพระทัยเท่านั้น แต่เป็นสิ่งที่ให้ความสุขและความยินดีในถนนในหมู่คนยากจนด้วย! ทำไมน่ะหรือครับ? เพราะเพลงสรรเสริญไม่เพียงแต่เชิญชวนให้เราถวายเกียรติแด่พระเจ้าในสิ่งที่พระองค์ได้ทำ และยังเชิญชวนให้เรามีส่วนในการทำงานของพระองค์ด้วย ความเมตตากรุณาของพระเจ้ากระตุ้นการสรรเสริญของเรา และควรจะกระตุ้นความเมตตาของเราด้วย ซึ่งจะเป็นพระพรแก่คนอื่นๆ และจะเป็นการนำพวกเขามาสรรเสริญพระเจ้า!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ผู้ทรงฤทธานุภาพ และกษัตริย์ยิ่งใหญ่ พระองค์ควรค่าแก่พระเกียรติและคำสรรเสริญ พระองค์ได้ทำสิ่งที่ยอดเยี่ยมและยิ่งใหญ่ พระองค์ได้เทพระพรของพระองค์มาให้ข้าพระองค์ พระองค์รักษาสัญญาของพระองค์ และให้ทางแห่งความรอดแก่ข้าพระองค์ ขอทรงโปรดช่วยและเสริมสร้างข้าพระองค์ เมื่อข้าพระองค์อุทิศตนในการเป็นพระพร รับใช้และหนุนน้ำใจผู้อื่นเพื่อพระสิริของพระองค์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น