ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การร้องสรรเสริญของเรา ไม่ควรแค่ทำให้พระเจ้าพอใจเท่านั้น แต่มันควรจะนำความชื่นชมยินดีและความสุขมาสู่คนจนๆตามท้องถนนด้วย ทำไมหรือ เพราะการร้องสรรเสริญเป็นการเชิญชวน ไม่ใช่แค่ให้เรามาปรบมือให้กับพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์ทำเท่านั้น แต่ยังเชิญชวนให้เรามาเป็นหุ้นส่วนกับการกระทำนั้นด้วย ความเมตตากรุณาของพระเจ้า กระตุ้นให้เราอยากสรรเสริญพระองค์ มันน่าจะกระตุ้นให้เราเกิดความเมตตากรุณาด้วย ซึ่งจะเป็นพระพรให้กับคนอื่นๆและนำพวกเขาให้มาสรรเสริญพระเจ้าในที่สุด

Thoughts on Today's Verse...

Our praise should not only please God; it should also produce joy and gladness in the streets among the poor! Why? Because praise invites us to not only applaud God for what he does but to also join him in partnership as he does it. God's generosity, which evokes our praise, should stir our generosity, which in turn blesses others and leads them to praise God, too!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ผู้ทรงฤทธานุภาพ และเป็นกษัตริย์ยิ่งใหญ่ พระองค์ควรค่าแก่พระเกียรติและคำสรรเสริญทั้งสิ้น พระองค์ได้ทำสิ่งที่ยอดเยี่ยมและยิ่งใหญ่ พระองค์ได้เทพระพรลงมาให้กับข้าพเจ้า พระองค์รักษาคำสัญญาของพระองค์ และให้ทางแห่งความรอดแก่ข้าพเจ้า โปรดช่วยและเสริมสร้างข้าพเจ้า เมื่อข้าพเจ้าอุทิศตนในการเป็นพระพร รับใช้และหนุนน้ำใจผู้อื่นเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Holy God, Almighty and majestic King, you are worthy of all honor and praise. You have done wonderful and mighty things. You have poured out your blessings upon me. You have kept your promises and provided me with the way of salvation. Please empower and strengthen me as I commit myself to bless, serve, and encourage others and point them to your glory and generosity by my joyous praise. In Jesus' name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 69:30-32

ความคิดเห็น