ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูถูกเรียกด้วยหลายๆ ชื่อ ในหนังสือข่าวประเสริฐทั้งสี่เล่ม (มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น) ให้สังเกตว่าพระเยซูจะถูกเรียกกี่ชื่อในข้อความนี้: ลูกชาย พระเยซูยิ่งใหญ่ บุตรของกษัตริย์ผู้สูงสุด โอรสของดาวิด และผู้นำของอิสราเอล (ยาโคบ) พระเยซูเป็นทั้งหมดที่กล่าวมา แต่ยังเลือกที่จะมีข้อจำกัด ด้วยการมาเป็นมนุษย์ แต่บรรดาชื่อและคำอธิบายเหล่านี้จะช่วยให้เราเห็นพระเยซูเป็นผู้ช่วยให้รอดของเราในทุกการทดลองและทุกพระพรในชีวิต พระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดสำหรับทุกฤดูกาล

Thoughts on Today's Verse...

Jesus is identified by many names stated or implied in the four Gospels (Matthew, Mark, Luke, John). Notice how Jesus is identified in just this one passage: child, son, Jesus, great, Son of the Most High, King, son of David, and leader of Israel (Jacob). Jesus exhausts all descriptions, and yet chose to be limited to imperfect descriptions by becoming human. But this flood of names and descriptions helps us find Jesus as our Savior in every trial and blessing of life. Jesus is Savior for all seasons.

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์และผู้ทรงอำนาจ ข้าพระองค์ขอบพระคุณสำหรับทุกคำที่อธิบายถึงพระเยซู และทุกชื่อที่ใช้เรียกพระเยซู คำเหล่านี้ช่วยให้ข้าพระองค์เห็นความกว้างของธรรมชาติของพระองค์ และความลึกของลักษณะของพระองค์ ขอทรงอวยพรข้าพระองค์ที่ข้าพระองค์จะเห็นมิติในงานของพระเยซู หรือชื่อ หรือคำอธิบายถึงพระเยซูเสมอ เพื่อที่จะช่วยข้าพระองค์ เมื่อข้าพระองค์เดินผ่านเงาของข้อสงสัยที่เกิดจากความชั่วร้าย ข้าแต่พระบิดา ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ที่จะเห็นพระเยซู ไม่ใช่สิ่งที่ครอบงำจิตใจหรืออคติของข้าพระองค์ เพื่อที่เมื่อพระองค์เสด็จมาอีกครั้ง ข้าพระองค์จะได้รู้จักพระองค์และพระองค์รู้จักข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามของพระผู้ช่วยให้รอด อาเมน

My Prayer...

Holy and Almighty Father, I thank you for all the ways Jesus is described and all the names he is given. They help me see the breadth of his nature and the depth of his character. Please bless me that I may always find a dimension of Jesus' ministry or a name or description of Jesus to help sustain me, when I walk through the shadows of doubt caused by the evil one. Help me, O Father, to see Jesus and not my preoccupations and biases so that when he comes again, I will know him, and he me. Through the glorious name of the Savior I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ลูกา 1:30-33

ความคิดเห็น