ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูถูกเรียกด้วยหลายๆ ชื่อ ในหนังสือข่าวประเสริฐทั้งสี่เล่ม (มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น) ให้สังเกตว่าพระเยซูจะถูกเรียกกี่ชื่อในข้อความนี้: ลูกชาย พระเยซูยิ่งใหญ่ บุตรของกษัตริย์ผู้สูงสุด โอรสของดาวิด และผู้นำของอิสราเอล (ยาโคบ) พระเยซูเป็นทั้งหมดที่กล่าวมา แต่ยังเลือกที่จะมีข้อจำกัด ด้วยการมาเป็นมนุษย์ แต่บรรดาชื่อและคำอธิบายเหล่านี้จะช่วยให้เราเห็นพระเยซูเป็นผู้ช่วยให้รอดของเราในทุกการทดลองและทุกพระพรในชีวิต พระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดสำหรับทุกฤดูกาล

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์และผู้ทรงอำนาจ ข้าพระองค์ขอบพระคุณสำหรับทุกคำที่อธิบายถึงพระเยซู และทุกชื่อที่ใช้เรียกพระเยซู คำเหล่านี้ช่วยให้ข้าพระองค์เห็นความกว้างของธรรมชาติของพระองค์ และความลึกของลักษณะของพระองค์ ขอทรงอวยพรข้าพระองค์ที่ข้าพระองค์จะเห็นมิติในงานของพระเยซู หรือชื่อ หรือคำอธิบายถึงพระเยซูเสมอ เพื่อที่จะช่วยข้าพระองค์ เมื่อข้าพระองค์เดินผ่านเงาของข้อสงสัยที่เกิดจากความชั่วร้าย ข้าแต่พระบิดา ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ที่จะเห็นพระเยซู ไม่ใช่สิ่งที่ครอบงำจิตใจหรืออคติของข้าพระองค์ เพื่อที่เมื่อพระองค์เสด็จมาอีกครั้ง ข้าพระองค์จะได้รู้จักพระองค์และพระองค์รู้จักข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามของพระผู้ช่วยให้รอด อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น