ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูต้องกลายเป็นบาปของมนุษย์ ก่อนที่พระองค์จะช่วยสามารถพวกเขา (พวกเรา) จากความผิดบาปเหล่านั้นได้ (2 โครินธ์ 5:21; 1 ยอห์น 4:10) คนของพระองค์ปฏิเสธพระองค์ก่อนที่จะได้รับการให้อภัยจากพระองค์ ของขวัญแห่งความรอดจากพระเยซูมีราคาสูงมาก เป็นสิ่งที่เตือนเราถึงความจริงอันยิ่งใหญ่สองประการคือ พระเจ้ารักเราอย่างมากมาย และความรอดเป็นของขวัญที่มีค่า เรารู้และประสบกับความจริงทั้งสองในพระเยซู!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงอำนาจและพระผู้ช่วยให้รอด ขอบพระคุณสำหรับการจ่ายค่าบาปของข้าพระองค์ในพระเยซู ขอบพระคุณพระเจ้า ที่ลงมาเกิดเป็นมนุษย์และแบกรับความยากลำบาก และเผชิญกับการปฏิเสธ เพื่อที่ข้าพระองค์จะได้รับการช่วยเหลือ ความรอดของข้าพระองค์ทำให้ชื่ออื่นๆ ไม่สามารถเทียบได้กับชื่อของพระเยซู ผู้ที่ข้าพระองค์สรรเสริญและขอบพระคุณ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น