ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อัครทูตเปาโลเตือนเราว่าพระเจ้ากำหนดบทบาทของเราในร่างกายของพระคริสต์ หลักการหลายอย่างมีความเกี่ยวข้องกับการเลือกของพระเจ้า อย่างแรกคือ ต้องซื่อสัตย์ในสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้คุณทำ พระเจ้าจะไม่มอบความไว้วางใจเราในเรื่องใหญ่ๆ จนกว่าเราจะสัตย์ซื่อในสิ่งเล็กๆ ได้ (ลูกา16:10-13) ประการที่สองถ้าเราไม่ได้ใช้ของประทานที่พระองค์ให้ พระองค์ก็จะเอาคืน (มธ. 25:14-30) อย่างที่สาม เราเก็บเกี่ยวสิ่งที่เราหว่าน พฤติกรรมบาปหรือการกระทำที่ไม่รับผิดชอบสามารถสร้างผลกระทบที่จำกัดประสิทธิภาพในงานรับใช้ของเรา (กท. 6:7-8) ขอให้เราเป็นคนซื่อสัตย์กับสิ่งที่พระเจ้าได้ให้กับเรา ขอให้รับใช้พระองค์เมื่อได้รับโอกาสใหม่ๆ และขอให้ถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วยทางเลือกของเรา เพื่อให้ซาตานไม่สามารถใช้ความล้มเหลวของเราเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับงานรับใช้ของเราได้

คำอธิษฐาน

พระบิดา พระเจ้าผู้สถิตย์ในสวรรค์และในโลกนี้ ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ที่จะมองเห็นโอกาสที่จะรับใช้ในอาณาจักรของพระองค์ ขอทรงให้งานรับใช้ของข้าพระองค์เติบโตมากขึ้น เพื่อที่ข้าพระองค์จะเป็นพระพรในร่างกายของพระคริสต์และนำพระสิริมาสู่พระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น