ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำในพระเยซูไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจ ก็ถูกนะครับ ที่เป็นสิ่งที่ไม่คาดคิด แต่ "คำใบ้" และคำทำนายถึงการมาของพระองค์ก็อยู่ในทั่วพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเก่า ผู้พูดแทนพระเจ้าได้พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ "นานมาแล้ว" แต่ที่ยิ่งไปกว่าผู้พูดแทนพระเจ้าคือการที่พระเยซูมา ซึ่งเป็นการที่พระเจ้ารักษาสัญญาของพระองค์ การที่พระเยซูมาเป็นคำตอบของสัญญาของพระเจ้า นั่นเป็นเหตุผลที่เปาโลบอกว่าเราสามารถเห็นสัญญาทั้งหมดของพระเจ้าในพระเยซู และโดยทางพระเยซูเราก็ได้พูดคำว่า "อาเมน" (2 โครินทร์ 1) ในพระเยซู พระเจ้ามา พระเจ้าทำงาน พระเจ้าห่วงใย พระเจ้าทรงช่วย พระเจ้าทรงไถ่ และพระองค์รักษาสัญญาของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ ที่พระองค์รักษาสัญญาของพระองค์ ข้าพระองค์รู้ว่าข้าพระองค์ไม่ต้องกังวลว่าพระองค์จะรักษาสัญญาของพระองค์หรือไม่; ความรัก ลักษณะ และความเมตตากรุณาของพระองค์เป็นเครื่องยืนยันว่าพระองค์จะรักษาสัญญา ดังนั้นขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ที่จะซื่อสัตย์กับพระองค์ เมื่อข้าพระองค์พยายามถวายคำมั่นสัญญาต่อพระองค์ ข้าพระองค์รู้ว่านี้เป็นสิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงเพราะว่าข้าพระองค์ต้องเรียนรู้การเชื่อฟังเท่านั้น แต่ข้าพระองค์ยังต้องมีการพัฒนาลักษณะนิสัยให้ดีมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระองค์ ขอบพระคุณที่ฟังจิตใจของข้าพระองค์ อธิษญฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น