ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าทรงส่งพระบุตรของพระองค์ ไม่มีใครทำนะครับ พระองค์ได้เคยส่งผู้เผยพระวจนะ นักบวช และนักเทศน์มา แต่ศาสนาก็ยังคงเกี่ยวกับแค่ทางโลก กฎหมาย และการตัดสิน ดังนั้นพระเจ้าจึงส่งสิ่งที่มีค่าที่สุดของพระองค์ คือพระบุตรของพระองค์ ทำไมน่ะหรือครับ? ก็เพื่อที่มนุษย์เช่นคุณและผม จะถูกรับเข้ามาในครอบครัวของพระองค์ และมีสิทธิเช่นเดียวกับพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าและพี่น้องของเราในความเชื่อ!

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ขอบพระคุณที่นำข้าพระองค์กลับมาในครอบครัวของพระองค์ ผ่านทางพระบุตรของพระองค์ขอบพระคุณสำหรับการรักษาที่ไม่ได้ดูว่าความผิดบาปของข้าพระองค์สมควรได้รับหรือไม่ ขอบพระคุณที่ไม่ทิ้งให้ข้าพระองค์อยู่ภายใต้กฎ แต่ไถ่ข้าพระองค์โดยพระคุณของพระองค์ เพื่อให้เป็นความรักความสัมพันธ์ในฐานะลูกของพระองค์ ขอบพระคุณสำหรับแผนของพระองค์ในการไถ่ที่เจ็บปวดผ่านทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่พันธสัญญาเดิมจนกว่าจะถึงเวลาที่พระองค์จะมาเติมเต็มสัญญาของพระองค์ทั้งหมด ขอบพระคุณสำหรับการส่งพระบุตรของพระองค์ อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น