ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์จะทรงสัตย์ซื่อเสมอ ที่จริงแล้วพระองค์จะแสดงลักษณะและพระสิริของพระนามพระองค์ แม้ว่าคนของพระองค์ไม่สมควรที่จะได้รับพระคุณของพระองค์ พระเจ้ารักและรักษาเรา เช่นเดียวกันกับบรรพบุรุษอิสราเอลที่ยิ่งใหญ่ของเรา ที่พระองค์ให้ทั้งพระคุณ ความรักและความสัตย์ซื่อแก่เรา

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม พระคุณของพระองค์ไม่เพียงแต่ช่วยข้าพระองค์เท่านั้น แต่ยังรักษาข้าพระองค์ไว้ในเวลาที่ซาตานพยายามใช้ความล้มเหลวของข้าพระองค์ ชักนำให้สงสัยในความรักของพระองค์ที่มีต่อข้าพระองค์ ขอบพระคุณที่ทรงมีชัยเหนือคนที่ไม่คู่ควรอย่างข้าพระองค์ และทรงมอบความชอบธรรมให้แก่ข้าพระองค์ เพื่อที่ข้าพระองค์จะคู่ควรกับอาณาจักรและพระสิริของพระองค์ สรรเสริญในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น