ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ข้อความของพระเจ้าแห่งความรอดอยู่กับพระองค์ในตอนที่ทรงสร้างโลก จริงๆ แล้ว ตามธรรมชาติ ผู้ที่เป็นข้อความก็คือพระเจ้าเอง ยอห์นต้องการให้เรารู้ว่าพระเยซู เป็นพระคำของพระเจ้าและเป็นข้อความของพระเจ้าที่ดีที่สุด และได้ทรงอยู่กับพระเจ้าตั้งแต่เริ่มต้น เป็นผู้ที่เปลี่ยนน้ำให้เป็นไวน์ เลี้ยงอาหารคน 5000 คน และทำให้ลาซารัสฟื้นจากความตาย พระองค์ไม่ได้มาปรากฏตัวเป็นมนุษย์บนโลกจนพระองค์มาเกิดในเบธเลเฮ็ม แต่พระองค์อยู่ด้วยกับเราเสมอ ตามที่มัทธิวบอกไว้ (มัทธิว 1:23) พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า มาหาเรา ตามที่ลูกาบอกไว้ (ลูกา 7:16) พระองค์เป็นบุตรของพระเจ้าตามที่มาระโกได้ย้ำเตือน (มาร์ค 1: 1) พระองค์เป็นพระคำที่ดีที่สุดขและเป็นพระคำครั้งสุดท้ายของพระเจ้า (ฮีบรู 1: 1-2)!

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์รู้จักพระคำของพระองค์ให้ดีมากขึ้น ทั้งในความรู้ที่อ่านจากพระคัมภีร์และในชีวิต ขอทรงโปรดสอนข้าพระองค์เพิ่มเติมเกี่ยวกับพระเยซู และหัวใจของพระเยซูที่มีให้ประชาชนและความรักของพระเยซูที่มีให้พระองค์ ขอให้พระเยซูเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ในคำพูด การกระทำ และแรงจูงใจในการทำสิ่งต่างๆ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น