ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ข่าวสารแห่งความรอดของพระเจ้านั้น อยู่กับพระองค์ตั้งแต่ตอนวางรากสร้างโลกแล้ว อันที่จริง ข่าวสารนี้ก็คือตัวพระเจ้านั่นเอง ยอห์นอยากให้เรารู้ว่าพระเยซู เป็นพระคำของพระเจ้าและเป็นตัวข่าวสารนั้นนั่นเอง และได้อยู่กับพระเจ้าตั้งแต่เริ่มต้น เป็นผู้ที่เปลี่ยนน้ำให้เป็นไวน์ เลี้ยงอาหารคน 5000 คน และทำให้ลาซารัสฟื้นจากความตาย พระองค์ไม่ได้มาปรากฏตัวเป็นมนุษย์บนโลกจนพระองค์มาเกิดในเบธเลเฮ็ม แต่พระองค์ก็มีอยู่ก่อนแล้วตลอดมา พระองค์เป็นพระเจ้าที่อยู่กับเรา ตามที่มัทธิวบอกไว้ (มัทธิว 1:23) พระองค์เป็นพระเจ้า ที่มาเยี่ยมเยียนเรา ตามที่ลูกาบอกไว้ (ลูกา 7:16) พระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าตามที่มาระโกได้ย้ำเตือน (มาร์ค 1: 1) และพระองค์เป็นพระคำหนึ่งเดียวที่สุดยอดที่สุดของพระเจ้า (ฮีบรู 1: 1-2)!

คำอธิษฐาน

พระบิดาเจ้าข้า โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ารู้จักพระคำของพระองค์ให้ดีมากขึ้น จากการอ่านพระคัมภีร์และในการใช้ชีวิต โปรดช่วยสอนข้าพเจ้าให้รู้มากขึ้น เกี่ยวกับเรื่องของพระเยซู เรื่องจิตใจของพระองค์ที่มีต่อผู้คน และเรื่องความรักที่พระองค์มีต่อพระบิดาด้วยเถิด ขอให้พระเยซูเป็นองค์เจ้าชีวิตของข้าพเจ้า ทั้งในคำพูด การกระทำ และแรงจูงใจของข้าพเจ้าด้วยเถิดอธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น