ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูประกาศความจริงนี้ เพื่อให้ตระหนักว่าพระเจ้าทรงเรียกพระองค์ให้สละชีวิตของพระองค์ เพื่อให้คนที่ติดตามพระองค์ได้ร่วมในสง่าราศีของพระองค์ การเสียสละไม่ใช่เรื่องง่าย แม้ว่าในช่วงเวลาสุดท้าย สาวกของพระองค์จะขาดความกล้าหาญและความเชื่อ แต่พระเยซูเชื่ออย่างแท้จริงว่าการเสียสละของพระองค์จะทำให้สาวกของพระองค์จะนำสิ่งที่ดีที่สุดในตัวพวกเขาออกมา และพวกเขาจะกลายเป็นคนที่แบ่งปันเรื่องราวพระคุณและพระสิริของพระเยซูกับคนอื่นๆ (และเราก็ควรเป็นเช่นนั้นเหมือนกัน) ความจริงที่เราระลึกถึงพระเยซูทุกวันนี้เป็นหลักฐานที่บอกว่า พระองค์เป็นฝ่ายถูกต้องเกี่ยวกับว่าพระองค์ที่มีอิทธิพลในชีวิตของเหล่าสาวกและคนรุ่นต่อๆมาด้วย

คำอธิษฐาน

ขอบพระคุณพระเยซู องค์เจ้าชีวิต ที่ทรงไถ่ข้าพระองค์จากความบาปและความตาย ขอบพระคุณที่ทรงลงมาจากสวรรค์และอยู่ท่ามกลางเราในโลกนี้ ขอบพระคุณสำหรับความรักที่มีให้กับคนของพระองค์ แม้ว่าพวกเขาจะละทิ้งพระองค์ ขอบพระคุณที่ทรงแบกกางเขนและสิ้นพระชนม์เพื่อข้าพระองค์ ข้าพระองค์ตั้งตารอคอยวันที่พระองค์จะเสด็จกับมาพร้อมกับสง่าราศ๊และทูตสวรรค์ของพระองค์ ขอพระเกียรติ พระสิริ อำนาจ ความรักและการสรรเสริญมีีแด่พระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น