ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูเป็นของประทานที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ เราต้องเชื่อฟังและถวายเกียรติแด่พระองค์ ถ้าพระเจ้าบอกให้คนของพระองค์เชื่อฟังผู้ส่งสารของพระองค์คือเหล่าผู้พยากรณ์และกษัตริย์ ความรับผิดชอบของเราคือเชื่อฟัง เมื่อพระองค์ได้ส่งพระบุตรของพระองค์ลงมาจากสวรรค์เพื่อที่จะส่องแสงให้แก่เรา

คำอธิษฐาน

ขอบพระคุณพระบิดา ที่ทรงส่งพระบุตร พระผู้ช่วยให้รอด องค์พระเยซูมา พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์ไม่อยากรับของประทานนั้นมาโดยไม่เห็นความสำคัญ ขอทรงให้กำลังแก่ข้าพระองค์ และให้สติปัญญาเพื่อที่ข้าพระองค์จะเชื่อฟังอย่างสัตย์ซื่อและรับใช้องค์พระเยซู อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น