ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูเสด็จมาในที่ที่พระองค์เป็นเจ้าของ — คือ โลกนี้ที่พระองค์ได้สร้างขึ้น และแผ่นดินที่พระองค์สัญญาไว้กับคนของพระองค์ — แต่คนของพระองค์เองกลับไม่ยอมรับพระองค์ บางครั้งความอยากหรือความฝันที่จะทำเพื่อพระเยซูของเรา ก็มาบดบังสิ่งที่พระองค์อยากให้เราทำหรืออยากได้จากเรา อย่าให้สิ่งต่อไปนี้เกิดขึ้นกับเราเลย คือ "พระเยซูมาหาเรา แต่เราไม่พร้อมที่จะต้อนรับพระองค์ เพราะเรายังมีหลายอย่างที่เราอยากทำหรืออยากได้อยากมี ก่อนที่เราจะยอมทุ่มจิตใจให้กับพระองค์ "แต่ละครั้งที่เราไม่ยอมสละความต้องการของตัวเองเพื่อพระเยซู หรือไม่ยอมให้พระองค์เป็นองค์เจ้าชีวิต เราก็กำลังปล่อยให้จิตใจของเราแข็งกระด้าง และก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นๆ ที่จะผลักพระองค์ออกไป ตอนนี้ในขณะที่เรายังมีใจให้กับพระคุณของพระองค์อยู่ ก็ให้เราตั้งใจใหม่เพื่อพระองค์อีกครั้ง และให้ถวายจิตใจแด่พระองค์อย่างเต็มที่ และมีชีวิตอยู่เพื่อสง่าราศีและพระคุณของพระองค์

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ข้าพเจ้าขอมอบหัวใจให้กับพระองค์ ข้าแต่พระเยซูผู้เลอค่า ยิ่งกว่าครั้งใดๆในชีวิต ข้าพเจ้าขอยอมรับว่าพระองค์เป็นองค์เจ้าชีวิต และขอทุ่มรับใช้พระองค์สุดตัว โปรดยกโทษให้ข้าพเจ้าตอนที่ข้าพเจ้าขัดขืนไม่ยอมให้พระองค์นำ หรือหันหลังให้กับสิ่งที่พระองค์เรียกให้ทำ ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์ยอมทิ้งทุกอย่าง และสละทุกสิ่งเพื่อช่วยกู้ข้าพเจ้า ดังนั้นตอนนี้ โปรดหล่อหลอมข้าพเจ้าให้เป็นคนที่พระองค์อยากให้เป็น และใช้ข้าพเจ้าในทางที่จะเป็นพระพรให้กับคนอื่นและถวายเกียรติให้กับพระองค์ด้วยเถิด อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น