ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูยกข้อพระคัมภีร์ที่พูดถึงความจริงที่รู้ๆกันอยู่แล้ว แต่ในข้อนี้ใช้ "คนแข็งแรง" แทน "ซาตาน" ซาตานนั้นแข็งแรงมากจับพวกเรามัดไว้ในความบาปและความตาย และพระเยซูก็ได้บุกเข้ามาช่วยพวกเราออกไป พระเยซูได้มัดซาตานที่แข็งแรงนั้นไว้แล้ว ที่พระองค์ทำอย่างนี้ได้เพราะพระองค์ยอมมาเกิดเป็นมนุษย์ และเชื่อฟังพระเจ้าจนถึงความตายบนไม้กางเขน และฟื้นขึ้นในวันที่สาม พระองค์ชนะความตายและให้ชีวิตนิรันดร์กับเรา สรรเสริญพระเจ้า ที่บุกเข้าไปในบ้านของซาตานที่แข็งแรง พระองค์ชนะมันและจับมันมัดไว้ แล้วก็ขนสมบัติที่มันแอบซ่อนไว้ในบ้านมันไป นั่นก็คือพวกเรานี่เอง ปีใหม่นี้ขอให้เป็นปีแห่งการอธิษฐาน เน้นอธิษฐานสามหัวข้อนี้ คือ หนึ่ง เชิดชูพระเยซูเป็นองค์เจ้าชีวิตและพระผู้ช่วยให้รอด สอง การรักษาเยียวยาโลกที่แตกสลายนี้ สาม การเป็นหนึ่งเดียวในความรักและการอธิษฐาน

Thoughts on Today's Verse...

Jesus is quoting a general truism that was popular in his day but was using the "strong man" saying to refer to Satan. Satan is the strong man that had us bound by sin and death and Jesus broke into the house and stole us back because he could bind the strong man. He did this by becoming human and facing death with complete obedience to God and then rose from the dead to defeat death and give us life! Praise God! Jesus broke into the Strong Man's house. He overpowered him and bound him. And, what did he bring out of the Strong Man's house? Buried treasure, of course! And that treasure is us!!Verse of the Day's New Year Prayer Focus


Find out more about the Worldwide Shared Hour of Prayer!
New Year begins at midnight in Auckland, +13:00 UTC.
11:00 a.m. December 31 Greenwich Mean Time.
Listing of prayer times for many cities.คำอธิษฐาน

ขอบคุณพระเยซู องค์เจ้าชีวิต ที่ช่วยกู้ข้าพเจ้าจากอาณาจักรของความมืดและนำข้าพเจ้ามาสู่อาณาจักรแห่งชัยชนะอันสว่างไสวของพระองค์ อาเมน

My Prayer...

Thank you, Lord Jesus, for rescuing me from the dominion of darkness and ushering me into your victorious Kingdom of Light! Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of มัทธิว 12:29

ความคิดเห็น