ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"ผ่านไปอีกหนึ่งปี อย่างรวดเร็ว" แต่เราก็เป็นคนใหม่ สดใสและบริสุทธิ์ได้ (2 คร. 4:17) คนของอาณาจักรสวรรค์นั้นก็คือคนที่เกิดใหม่ที่สดใสอยู่เสมอ ผ่านทางฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณและพระคุณของพระเจ้า (ยอห์น 3:3-7; ทิตัส 3:3-7; ยอห์น 1:11) ดังนั้นไม่ว่าปีเก่าเราจะเจอกับอะไรมาก็ตาม ทั้งเรื่องดีหรือร้าย สำเร็จหรือล้มเหลว สมหวังหรือผิดหวัง ก็ให้เราก้าวเข้าสู่ปีใหม่แบบคนของอาณาจักรสวรรค์ ความเมตตาของพระเจ้าสดใหม่ทุกเช้า และชีวิตของเราก็สดใหม่ได้ทุกวันโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเรา ใช่แล้วเราเกิดใหม่แล้ว และทุกๆเช้าวันใหม่ก็ให้โอกาสกับเราที่จะเริ่มต้นใหม่ ทำสิ่งใหม่ๆ เพราะพระคุณของพระเจ้าได้จุดประกายไฟแห่งความหวังให้กับเรา และพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้เราเป็นคนใหม่เพราะเราไว้วางใจในพระเยซูองค์เจ้าชีวิตของเรา

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาบนสวรรค์ พระองค์บริสุทธิ์และชอบธรรม ข้าพเจ้ายอมรับว่า ไม่ว่าข้าพเจ้าจะพยายามหรืออยากที่จะเป็นคนบริสุทธิ์และชอบธรรมแค่ไหนก็ตาม มันก็ไม่มีวันเกิดขึ้นได้ ถ้าไม่มีพระคุณและพละกำลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ขอบคุณสำหรับการยกโทษบาปให้ โปรดสร้างข้าพเจ้าขึ้นใหม่ ในขณะที่ข้าพเจ้ากำลังจะก้าวข้ามสู่ปีใหม่นี้ โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ามีชัยเหนือจุดอ่อนทั้งหลายและความผิดบาปที่ห้อมล้อมข้าพเจ้าอยู่ โปรดเปิดตาใจข้าพเจ้าให้เห็นการงานของพระองค์ที่รายล้อมข้าพเจ้าอยู่นี้ และโปรดใช้ข้าพเจ้าทำงานที่เปี่ยมด้วยพระคุณของพระองค์นี้ โปรดให้ข้าพเจ้ามีใจร้อนรนที่จะอุทิศชีวิตเพื่ออาณาจักรของพระองค์ และพระเยซูคริสต์กษัตริย์ของข้าพเจ้า ผู้ที่ข้าพเจ้าอ้างถึงในคำอธิษฐานนี้ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น