اندیشه ها در مورد آیه امروز...

مسیح آنجا بود. او در ابتدا نزد خدا بود. اما او چیزی بیشتر از یک شاهد بر آفرینش بود؛ او در واقع آنرا آفرید! عیسی، که خودش را تا حد یک انسان محدود نمود و بطرزی بیرحمانه و عذاب آور بر روی صلیب جان سپرد، در ابتدا هنگامیکه کلمه سخنگوی خدا به جهان ما وجود می بخشید، وجود داشت. او جهان ما را ساخت که به او تعلق دارد. او به این جهان قدم نهاد و برای رستگاریش جان داد. اگر تخصصی تر بگویم، او برای رهایی من و شما آمد. پس هنگامیکه کلمه خدا با ما در مورد نحوه زندگی مان به گونه ای سخن میگوید که مورد پسند او باشد، آیا فکر نمیکنید که برای ما بهتر است که توجه کنیم؟ و آیا بهتر از این نیست که ما باید چنین کنیم؟

دعای من

ای پدر قدوس، نقشه تو برای نجات من، مرا تحت تأثیر قرار داده و فروتنم میسازد. و اینکه تو عیسی را فرستادی، کلمه ای که دنیای مرا آفرید، به حدی عجیب است که من توان کامل فهمیدن آنرا ندارم. اینکه او خودش را به جهانی که خالق آن بود، محدود کرد، تصورات مرا به شگفت می اندازد. اینکه او برای من جان داد تا بتوانم با تو زندگی کنم، دل مرا تسخیر میکند! خواهش من این است که یاریم دهی تا بر اساس تعالیم او و اراده تو زندگی کنم. به نام عیسی، کلمه حیات دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات