ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูอยู่ที่นั่น พระองค์อยู่กับพระเจ้าตั้งแต่แรกเริ่ม แต่พระองค์เป็นมากกว่าพยานของการทรงสร้างของพระเจ้า พระองค์ทรงเป็นผู้สร้างด้วย พระเยซูผู้ที่ยอมจำกัดตัวเองมาเกิดเป็นมนุษย์และมาตายอย่างทรมานและทารุณบนไม้กางเขน ก็อยู่ที่นั่นแล้วตั้งแต่เริ่มต้น คือทรงเป็นพระคำที่พระเจ้าใช้สร้างโลกของเรา พระองค์เป็นผู้สร้าง และโลกนี้ก็เป็นของพระองค์ แต่พระองค์ก็มาและตายไถ่บาปให้แก่โลก พูดให้ชัดๆ ก็คือพระองค์มาเพื่อไถ่คุณและผม ดังนั้นเมื่อพระคำบอกว่าเราควรใช้ชีวิตอย่างไร เพื่อทำให้พระเจ้าพอใจนั้น คุณคิดว่าเราควรที่จะให้ความสนใจไหม ยิ่งไปกว่านั้น คุณคิดว่าเราควรจะทำตามไหม

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์ แผนงานช่วยกู้ข้าพเจ้าของพระองค์นั้น ทำให้ข้าพเจ้าปลื้มปิติและถ่อมใจ เพราะการที่พระองค์ส่งพระเยซู พระคำที่สร้างโลกที่ข้าพเจ้ารู้จักนี้ เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมเกินกว่าที่ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้ ที่ว่าพระองค์ยอมจำกัดตัวเองมาเกิดในโลกนี้ที่พระองค์สร้าง ไม่อยากเชื่อเลย ที่พระเยซูยอมตายเพื่อข้าพเจ้าจะได้ไปอยู่กับพระองค์โดยมีพระองค์อยู่ในจิตใจของข้าพเจ้า โปรดช่วยข้าพเจ้า ที่พยายามจะใช้ชีวิตตามคำสอนของพระเยซูและตามน้ำพระทัยของพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู พระคำที่มีชีวิต อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น