اندیشه ها در مورد آیه امروز...

همانطور که ما این سال نو را آغاز میکنیم، بیایید بخاطر داشته باشیم آنانیرا که ما با ایشان در امر بشارت و رساندن انجیل شراکت کرده ایم. اگر ما برای بشارت دادن و موعظه انجیل دعوت شده ایم، بایید عهد ببندیم که برای شرکای مان که از ما حمایت میکنند، با حمد و شکرگزاری برایشان دعا خواهیم کرد. اگر ما جماعت حمایت کننده هستیم، بیایید خدا را شکر کنیم که توانایی کمک کردن به عزیزانی را داریم که در سرزمین های بیگانه، انجیل را اشاعه میدهند و در میان فرهنگهای گوناگون و در مناطق دیگر کشور خودمان، به فعالیت مشغول هستند. شرکت کردن در کار خدا با قوم خدا براستی برکت و امتیاز بزرگی است!

دعای من

ای پدر تمام ملل، به کلیسای خودت کمک کن تا در رسیدگی به آنانی که فیض نجات بخش تو را نمی شناسند، در سطحی گسترده مشارکت داشته باشند. در هر جا، انانی را که حقیقت عیسی را با عشق، دلیری، و امانت در میان میگذارند، مبارک بساز. در نام تنها منجی راستین، عیسی، دعا میکنم.آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change