ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మనము ఈ కొత్త సంవత్సరాన్ని ప్రారంభించేటప్పుడు, దేవుని పనిలో మరియు పరిచర్యలో భాగస్వాములైన వారిని మనం గుర్తుంచుకుందాం. మనము దేవుని పిలుపు ద్వారా సువార్తికులు లేదా మిషనరీలు అయితే, మనకు సహాయము చేస్తున్న భాగస్వాములకు ప్రశంసలు మరియు కృతజ్ఞతా ప్రార్థనలను ప్రార్థించటానికి నిబద్ధత కలిగియుందాము. మనము సహాయక సమాజంలో సభ్యులైతే, విదేశీ దేశాలలో సువార్తను పంచుకునేవారికి మరియు వివిధ సంస్కృతుల మధ్య మరియు మన స్వంత దేశంలో వేర్వేరు ప్రదేశాలలో పనిచేసే వారికి మద్దతు ఇవ్వగలిగినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేద్దాం. దేవుని ప్రజలతో దేవుని పనిలో పాలుపంచుకోవడం నిజంగా గొప్ప ఆశీర్వాదం మరియు ప్రత్యేక హక్కు!

నా ప్రార్థన

సకల జనులకు తండ్రీ, రక్షించగల మీ దయని గూర్చి తెలియని వారిని చేరుకోవడంలో మీ సంఘానికి ఎక్కువ భాగస్వామ్య భావాన్ని ఇవ్వండి. యేసు సత్యాన్ని ప్రేమతో, ధైర్యంతో, విశ్వాసంతో పంచుకునే ప్రతిచోటా వారిని ఆశీర్వదించండి. ఏకైక నిజమైన రక్షకుడైన యేసు పేరిట నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change