اندیشه ها در مورد آیه امروز...

همانطور که ما به خداوند نزدیک میشویم و برای او زندگی میکنیم، دو برکت شگفت انگیز بر سر راه ما قرار میگیرند. اوّل، ما در می یابیم که گناهانمان بخشیده شده است و ما از آن گناهان پاک شده ایم، شکر برای قربانی عاشقانه عیسی. دوّم، ما پی میبریم به اینکه ما در این پاکسازی، تنها نیستیم. مشارکت راستین در بین ایمانداران زمانی ساخته میشود که دوستانی که در جستجوی خداوند هستند، همدیگر را در حضور او می یابند. این مشارکت نه اجباری است و نه فریبنده، بلکه از حنس آسمان است.

دعای من

ای خدای قدوس و قادر مطلق، می خواهم که مرگ فداکارانه مسیح را با زندگی کردن در خلوص، احترام، و قدوسیت حرمت گزارم. متشکرم برای اینکه مرا بوسیله خون عیسی، پاک می- نمایی و مرا به سوی کسانی که برای تو زندگی میکنند رهبری می کنی. خواهش میکنم گرسنگی مرا برای شناخت خودت، پسرت، و سایر مؤمنین تشدید فرما. به اسم عیسی دعا میکنم.آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات