ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อเราเข้าใกล้องค์เจ้าชีวิตและมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ เราก็จะได้รับพระพรที่ยอดเยี่ยมสองอย่าง คือ อย่างแรก เราจะพบว่า เราได้รับการอภัยโทษจากบาปของเราแล้ว และเราได้รับการชำระล้างจากบาปเหล่านั้นแล้ว ขอบคุณสำหรับความรักของพระเยซูที่ยอมสละชีพเพื่อเรา อย่างที่สอง เราจะพบว่า เราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวในการชำระอันเลิศจากบาปนี้ แต่จะเกิดสายสัมพันธ์ที่แท้จริงท่ามกลางเหล่าผู้เชื่อที่ต่างก็แสวงหาองค์เจ้าชีวิต แล้วก็ได้มาเจอะเจอกันต่อหน้าพระองค์ สายสัมพันธ์นี้ไม่ได้เป็นการบังคับหรือวางแผนไว้ แต่เป็นไปตามแบบของแผ่นดินสวรรค์

คำอธิษฐาน

ผู้เจ้าผู้ทรงอำนาจและบริสุทธิ์ ข้าพเจ้าอยากจะถวายเกียรติให้กับการสละชีพของพระเยซู ด้วยการใช้ชีวิตที่บริสุทธิ์ มีเกียรติและไม่มีมลทิน ขอบคุณที่ให้ข้าพเจ้าได้รับการชำระจากบาป ผ่านทางเลือดของพระเยซู และทรงนำข้าพเจ้าให้ไปรู้จักคนอื่นๆที่มีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ โปรดทำให้ข้าพเจ้ากระหายที่อยากจะรู้จักพระองค์ พระบุตรของพระองค์ และผู้เชื่อคนอื่นๆมากขึ้น อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น