اندیشه ها در مورد آیه امروز...

مشکل واقعی «اگر» نیست بلکه «کِی»! کودکان ما از سوی دوستانشان تحت فشار بسیار عظیمی هستند. ما نیز همچنین! ما باید آنها را کمک کنیم که در برابر وسوسه های دوستانشان مقاومت کنند. در ضمن، ما هرگز نباید از مقاومت کردن در برابر فرزندانمان خسته شویم.

دعای من

ای خدا، من با وسوسه ها و فریب ها روبرو هستم. لطفاً دل، زندگی، و نمونه مرا نگاه دار. کمکم کن تا آن شخصی باشم که عزت نفس و شخصیتی نیکو دارد. بعلاوه، مرا توانایی بده تا فرزندانم را رهبری، محافظت، نگهبانی کرده، و به آنان هشدار دهم—-چه فرزندان جسمانی و چه فرزندان ایمانی. در اسم مسیح دعا میکنم.آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات