اندیشه ها در مورد آیه امروز...

من نميخواهم كه شما به يك دايناسور پرنده آبى رنگ با بالهاى نارنجى فكر كنيد. اكنون دست نگه داريد. من نميخواهم كه ديگر شما در مورد آن فكر كنيد. شما ميدانيد كه همچون موجودى وجود ندارد، موجودى با بالهاى آبى رنگ. نكته اى كه ميخواهم به آن اشاره كنم، ساده است: هر چه كه بيشتر تلاش كنيم كارى را انجام ندهيم، بيشتر توجهمان به آن معطوف ميشود و مطمئناً كارى را كه نبايد بكنيم، انجام ميدهيم. بهمين علت، عطاى روح القدس بسيار مهم است. او بما توانايى و قدرت ميدهد تا وراى گناه خويش حركت كنيم— نه با تمركز بر گناه و اجتناب نمودن از آن، بلكه با غنى ساختن ما و "حواس ما را پرت كردن" با امور مهم خدا.

Thoughts on Today's Verse...

I don't want you to think about an orange rhinoceros flying with blue wings. Now quit. I don't want you to think about it anymore. You know there is no such thing as an orange rhino that flies, much less one that flies on blue wings. Oh course the point is simple: the more we try to not do something, the more we focus on it and insure we do what we are not supposed to do. That's why the gift of the Holy Spirit is so important. He enables and empowers us to move beyond our sin — not by focusing on it and refusing it, but by enriching us and "distracting" us with the important things of God.

دعای من

اَبّا پدر، بسيار سپاسگزارم از اينكه روح قدوست در من زندگى ميكند و در حضور تو براى من شفاعت مينمايد. لطفن از روحت مرا پر ساز تا حيات من اراده ات را بيشتر منعكس سازد و بر علائق تو متمركز شود. از طريق عيسى كه در روز تعميدم، روحت را بر من ريخت، دعا ميكنم. آمين.

My Prayer...

Abba Father, I thank you so much for your Holy Spirit that lives in me and is now interceding with you for me. Please fill me with your Spirit so that my life more nearly reflects your will and focuses on your concerns. Through Jesus, who poured out your Spirit upon me at my baptism, I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of غلاطيان ١٦:٥

نظرات