اندیشه ها در مورد آیه امروز...

«یک مرد باید از خودش مراقبت کند!» آری، ما باید مسئول دوستانمان باشیم. اما، بخشی از مسئول بودن و بخشی از برکت یافتن ــ حداقل در نظر خداوند ــ این است که ما از دیگران مواظبت کنیم‌ و از محرومان دفاع نماییم و در کار مظلومان مداخله کنیم. بعلاوه، ما «پاسبان خواهران و برادران» خود هستیم!

Thoughts on Today's Verse...

"A man's got to take care of himself!" Yeah, we do have to be responsible folks. But, part of being responsible, part of being blessed — at least as God sees it — is to care for others, to stick up for the disadvantaged, and to intervene when someone else is being exploited. After all, we are our "brother's and sister's keeper!"

دعای من

ای خداوند، خودخواهی را از مرکز زندگیم دور کن چونکه مرا از توجه و رسیدگی کردن به مظلومان، محرومان، فراموش شدگان، و شکسته دلان باز میدارد. به من چشمان نگران خودت را بده و قلب پرعطوفت عیسی را تا آنان را دیده و خدمتشان نمایم. در نام او، خداوند عیسی مسیح دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

Remove the heart of selfishness, O God, that keeps me from caring for the downtrodden, abused, forgotten, and broken. Give me your eyes of concern and Jesus' heart of compassion to see them and minister to them. In his name, the Lord Jesus Christ, I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of اشعیا ۱۷:۱

نظرات