ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

"ఒక మనిషి తనను తాను చూసుకోవాలి!" అవును, మనము బాధ్యతగల కలిగిన వారిగా ఉండాలి. కానీ, బాధ్యత వహించడంలో కొంత భాగం, ఆశీర్వదించబడటం - కనీసం దేవుడు చూసేటట్లు - ఇతరులను చూసుకోవడం, వెనుకబడినవారి కోసం నిలబడటం మరియు మరొకరు దోపిడీకి గురైనప్పుడు జోక్యం చేసుకోవడం. మనము మన "సోదరుడు మరియు సోదరికాపరులము !"

నా ప్రార్థన

దేవా, స్వార్థం యొక్క హృదయాన్ని తొలగించండి, అది అణగారిన, దుర్వినియోగపరచబడిన , మరచిపోయిన మరియు విచ్ఛిన్నమైన వారిని చూసుకోకుండా చేస్తుంది. వాటిని చూడటానికి మరియు వారికి సేవ చేయడానికి మీ చింతన కలిగిన కళ్ళు మరియు యేసు దయగల హృదయాన్ని నాకు ఇవ్వండి. ఆయన నామమున, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు, నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు