اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ستارگان. آنها همواره منبع ثابتى از اميد براى قوم خدا بوده اند." نسل تو مانند ستارگان خواهند بود" كلامى بود كه خدا به ابراهيم گفت. مزمورنويس ميپرسد:" هنگاميكه به ستارگان مينگرم، انسان چيست كه او را بياد آورى؟" مجوسيان يا حكيمانى كه از مشرق زمين آمدند، با دنبال كردن يك ستاره، عيسى را يافتند. لوقا بما خاطرنشان ميكند كه عيسى ستاره درخشنده صبح است يا سپيده اى است از عالم بالا كه بنزد ما آمد تا بر نشينندگان در تاريكى بدرخشد. و اكنون ما ستارگان هستيم. نقاط نورانى خدا در آسمان تاريك كائنات. پس بياييد امروز، روزى باشد كه نور جلال خدا از ما بر دنياي تاريك اطراف ما بدرخشد.

Thoughts on Today's Verse...

Stars. They've always been a source of constant hope for God's people. "Your descendants will be like the stars," God told Abraham. "When I see the stars, what is man that you are mindful of him?" the Psalms ask. The Wisemen from the East followed a star to Jesus. Luke reminds us that Jesus was a star of morning light come to us from heaven to shine on those in darkness. And now, we're stars. God's points of light in the dark sky of the universe. So let's make today a day where our light shines God's glory to a dark world around us.

دعای من

خداى قادر مطلق، افق بينظير كائنات تو، با ميلياردها ستارگان، از محدوده فهم من فراتر است. اما من از تو متشكرم از اينكه مرا خوانده اى تا در دنياى تاريك أطرافم منبع نور باشم و من قول ميدهم كه نور تو از من بر آنانيكه امروز ملاقاتشلن ميكنم بتابد. در نام ستاره تابان و درخشنده صبح دعا ميكنم. آمين.

My Prayer...

Almighty God, the incredible expanse of your universe, with its billions of stars, exceeds my limited comprehension. But I thank you for calling me to be a place of light in the dark world around me and I pledge to shine your light today in the lives of all those I might. Through the name of the Bright and Morning Star I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of فيليپيان ١٤:٢-١٦

نظرات