اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ستارگان. آنها همواره منبع ثابتى از اميد براى قوم خدا بوده اند." نسل تو مانند ستارگان خواهند بود" كلامى بود كه خدا به ابراهيم گفت. مزمورنويس ميپرسد:" هنگاميكه به ستارگان مينگرم، انسان چيست كه او را بياد آورى؟" مجوسيان يا حكيمانى كه از مشرق زمين آمدند، با دنبال كردن يك ستاره، عيسى را يافتند. لوقا بما خاطرنشان ميكند كه عيسى ستاره درخشنده صبح است يا سپيده اى است از عالم بالا كه بنزد ما آمد تا بر نشينندگان در تاريكى بدرخشد. و اكنون ما ستارگان هستيم. نقاط نورانى خدا در آسمان تاريك كائنات. پس بياييد امروز، روزى باشد كه نور جلال خدا از ما بر دنياي تاريك اطراف ما بدرخشد.

دعای من

خداى قادر مطلق، افق بينظير كائنات تو، با ميلياردها ستارگان، از محدوده فهم من فراتر است. اما من از تو متشكرم از اينكه مرا خوانده اى تا در دنياى تاريك أطرافم منبع نور باشم و من قول ميدهم كه نور تو از من بر آنانيكه امروز ملاقاتشلن ميكنم بتابد. در نام ستاره تابان و درخشنده صبح دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات