ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

నక్షత్రాలు. అవి ఎల్లప్పుడూ దేవుని ప్రజలకు నిరంతర నిరీక్షణకు మూలంగా ఉన్నారు. "నీ వంశస్థులు నక్షత్రాలవలె ఉంటారు" అని దేవుడు అబ్రాహాముతో చెప్పాడు. "నీవు కలుగజేసిన చంద్రనక్షత్రములను నేను చూడగా నీవు మనుష్యుని జ్ఞాపకము చేసికొనుటకు వాడేపాటి వాడు?నీవు నరపుత్రుని దర్శించుటకు వాడేపాటివాడు?" అని కీర్తనకారుడు అడుగుచున్నాడు. తూర్పు నుండి వచ్చిన జ్ఞానులు యేసు వద్దకు రావడానికి ఒక నక్షత్రాన్ని అనుసరించారు. చీకటిలో ఉన్నవారిపై ప్రకాశించడానికి పరలోకం నుండి మన వద్దకు వచ్చిన అరుణోదయ నక్షత్రం యేసు అని లూకా మనకు గుర్తు చేస్తున్నాడు. మరియు ఇప్పుడు, మనము నక్షత్రాలము . విశ్వం యొక్క చీకటి ఆకాశంలో దేవుని కాంతి కేంద్రాలము . కాబట్టి ఈ రోజును మన వెలుగు మన చుట్టూ ఉన్న చీకటి ప్రపంచానికి దేవుని మహిమను ప్రకాశింపజేసే రోజుగా చేద్దాం.

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడైన దేవా, మీ విశ్వం యొక్క అపురూపమైన విస్తీర్ణం, దాని బిలియన్ల నక్షత్రాలతో, నా పరిమిత గ్రహణశక్తిని మించిపోయింది. కానీ నా చుట్టూ ఉన్న చీకటి ప్రపంచంలో కాంతి ప్రదేశమని నన్ను పిలిచినందుకు నేను మీకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను మరియు నేను చేయగలిగిన వారందరి జీవితాల్లో ఈ రోజు మీ వెలుగును ప్రకాశింపజేస్తానని ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను.ప్రకాశవంతమైన మరియు అరుణోదయ వేగుచుక్క నామములో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు