اندیشه ها در مورد آیه امروز...

کلمات تشویق کننده در آغاز یک سفر تازه، بخصوص سفری که شما در آن نقش رهبر را بعهده دارید، ضروری هستند. یوشع دیگر نقش معاون را ندارد. او برای موسی، دیگر پشتیبان نیست. الآن نوبت اوست که رهبری را بعهده بگیرد. مردمی که او باید رهبرشان باشد، فقط رهبری غیر قابل قیاس موسی را بخاطر دارند. او چگونه این کار را انجام خواهد داد؟ او، قوم را بدون ترس و نومیدی در حالیکه بر وعده های خدا اطمینان دارد، رهبری خواهد فرمود! چگونه این امر ممکن است؟ چون یک رهبر واقعی قوم خدا، واقعاً عوض نشده است! خدا هنوز هم خدا است. کلام الهی هنوز هم درست است. وعده های او همچنان قابل اعتماد هستند. قدرت او هنوز هم مطلق است.

Thoughts on Today's Verse...

A word of encouragement is indispensable at the start of a new journey, especially when the journey demands your leadership. Joshua is no longer second chair. He is no longer the backup to all-pro Moses. Now it is his turn to lead. The people he leads have only known the leadership of the incomparable Moses. How will he lead? He will lead trusting the promises of God and without fear or discouragement! How is this possible? Because the real leader of God's people hasn't really changed! God is still God. His word is still true. His promises are still trustworthy. His might is still all-powerful.

دعای من

ای خدا، در حالیکه با مسئولیت ها و چالش های بزرگتر و افزون تر روبرو می شوم، وعده های خودت را بیادم بیاور، ترسهایم را کاهش بده، مرا در تصمیم گیریها تقویت نما، و مرا مطابق اراده ات رهبری فرما. باشد که پیروزی های من در زندگی، جلال و افتخار را نصیب تو سازد. در نام خداوند عیسی مسیح دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

O God, as I face increasing responsibilities and greater challenges, remind me of your promises, allay my fears, strengthen my resolve, and lead me by your will. May the victories in which I participate always bring glory and honor to you. In the name of the Lord Jesus Christ I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of تثنیه ۲۱:۱

نظرات

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change