اندیشه ها در مورد آیه امروز...

کلمات تشویق کننده در آغاز یک سفر تازه، بخصوص سفری که شما در آن نقش رهبر را بعهده دارید، ضروری هستند. یوشع دیگر نقش معاون را ندارد. او برای موسی، دیگر پشتیبان نیست. الآن نوبت اوست که رهبری را بعهده بگیرد. مردمی که او باید رهبرشان باشد، فقط رهبری غیر قابل قیاس موسی را بخاطر دارند. او چگونه این کار را انجام خواهد داد؟ او، قوم را بدون ترس و نومیدی در حالیکه بر وعده های خدا اطمینان دارد، رهبری خواهد فرمود! چگونه این امر ممکن است؟ چون یک رهبر واقعی قوم خدا، واقعاً عوض نشده است! خدا هنوز هم خدا است. کلام الهی هنوز هم درست است. وعده های او همچنان قابل اعتماد هستند. قدرت او هنوز هم مطلق است.

دعای من

ای خدا، در حالیکه با مسئولیت ها و چالش های بزرگتر و افزون تر روبرو می شوم، وعده های خودت را بیادم بیاور، ترسهایم را کاهش بده، مرا در تصمیم گیریها تقویت نما، و مرا مطابق اراده ات رهبری فرما. باشد که پیروزی های من در زندگی، جلال و افتخار را نصیب تو سازد. در نام خداوند عیسی مسیح دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات