اندیشه ها در مورد آیه امروز...

حكمت از نظر ما كيفيتى است كه دستيابى به آن دشوار است، ما آنرا در ديگران حرمت ميشماريم و توسعه دادن آنرا در خويش بسيار دشوار ميدانيم. با اين وجود، خدا وعده دادنش را به آنانيكه حقيقتن آنرا بخواهند، ميدهد. اما بخاطر داشته باشيد راز ASK را—سؤال كردنAsk, جستجو كردنSeek, بر در كوبيدنKnock. و يا بهتر بگويم، به امثال سليمان باب ٢ نگاهى بيندازيد. حكمت از آن ما است درصورتيكه ما بيشتر از هرگونه دارايى در جستجويش باشيم و بيش از هر تفريح ديگرى آنرا ارزشمند بدانيم. خدا مشتاق است كه آنرا بما انتقال دهد، اما نكته اى در مورد حكمت روحانى وجود دارد و آن اينست كه ما پيش از دريافت آن، ميبايد آنرا ارزيابى نماييم.

Thoughts on Today's Verse...

Wisdom is that elusive quality we respect in others and find so difficult to develop in ourselves. Yet God promises it to those who really ask. But remember the secret of ASKing — asking, seeking, and knocking. Or better yet, check out Proverbs 2. Wisdom is ours only if we seek it above all other possessions and value it above all other diversions. God longs to impart it, but there is something about spiritual wisdom that demands we value it before we can receive it.

دعای من

بخشنده سخاوتمندِ تمام عطاياى نيكو، لطفن امروز مرا بوسيله حكمت مبارك فرما. باشد كه من اراده ات را منعكس سازم و در تمام تصميم گيرى هايم براى جلالت زندگى كنم. باشد كه حاكميت و پادشاهى تو، دل مرا در انتخاباتم و روح قدوس تو، مرا بسوى طريق هايت راهنمايى كند. اى پدر، اعتراف ميكنم كه بدون كمك تو نميتوانم قدمهايم را هدايت نمايم. پس امروز مرا حكمت عطا كن. بنام عيسى دعا ميكنم. آمين.

My Prayer...

Gracious giver of all good gifts, please bless me with wisdom today. Let me reflect your will and live for your glory in all my decisions. Let your Kingdom guide my heart as I make my choices and have your Spirit lead me in your ways. I confess, Father, that I cannot guide my own steps without your help. So grant me wisdom this day. I pray in Jesus name. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of يعقوب ٥:١

نظرات