اندیشه ها در مورد آیه امروز...

گاهی اوقات، عاقبت طبیعی سرکشی و عصیان، خودِ انصاف و عدالت است. میوه ای که عصیان نهایتاً ببار می آورد، بد است و غالباً شرارت، بدترین تنبیه آن است. با توجه به مطلبی که دیروز در رابطه با خدای بخشنده خواندیم، چطور میتوانیم طریق دیگری غیر از طریق او را اختیار کنیم؟ در مدت زمانی کوتاه، بنظر دشوارتر میرسد، اما در دراز مدت، ساده تر از این راه دیگری نیست که بشود با آن مقایسه کرد!

Thoughts on Today's Verse...

Sometimes, the natural consequence of rebellion is its own justice. God gives us up to what we want and pursue, letting us reap the consequences (Romans 1:24). Human rebellion against God ultimately produces evil fruit. Wickedness is often its own worst punishment. In the face of such the generous God we focused upon yesterday, how could we choose to follow any other path but his? It may seem harder to faithfully follow God and his wisdom in the short run, but there is simply no option that compares honoring God in the long run!

دعای من

ای پدر انصاف و رحمت، متشکرم که مرا بوسیله فیضت نجات دادی. متشکرم که وعده تو برای جهان این است که آنرا با فیض،رحمت، و انصاف مورد داوری قرار خواهی داد. من در تو، و تنها در تو است که آنچه را که راست و عادلانه است، در- می یابم. ای خداوند، من از تو تقاضا میکنم که به دادِ قوم خودت که رنج کشیده، تحت جفا و مورد تمسخر دیگران است، برسی و ایشان را رهایی دهی. به اسم عیسی. آمین.

My Prayer...

Father of justice and mercy, thank you for saving me by your grace. Thank you for promising to judge the world with grace, mercy, and justice. In you, and you alone, do I find any sense of what is right and fair. I cry out to you, O God, for justice and deliverance for your people who are oppressed, ridiculed, and persecuted. I also plead for repentance and the turn to Jesus for those who do not yet know him as Lord and Savior. In his name, I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of امثال ۲۹:۱و۳۱

نظرات