اندیشه ها در مورد آیه امروز...

بسيارى از اوقات، شيطان ما را با يك مسيحيت دوبُعدى و يكنواخت اغوا ميكند— به كليسا رفتن و انجام كارهاى نيك. اما خدا ما را به يك ايمان سه بُعدى دعوت ميكند. او از ما ميخواهد كه او را با تمام وجودمان، در تمام كارهايمان و با تمام قدرتمان محبت نماييم.

Thoughts on Today's Verse...

So many times Satan seduces us into a flat, 2 dimensional Christianity — going to church and doing good deeds. But God calls us to a three dimensional faith. He wants us to love him with all of our being in all of our actions and with all of our might.

دعای من

اى پدر آسمانى عزيز، من تو را بعنوان خداى قادر مطلق حرمت ميدارم. من از تو قدردانى ميكنم بخاطر همه مهربانى و بركاتى كه در زندگيم جارى ساخته اى. من بتو عشق ميورزم زيرا تو اول در عيسى مرا محبت نمودى. تمايل قلبى من امروز اين است كه عشقم را نسبت بتو در همه كارهايم، گفتارم و محبتم نشان دهم. بوسيله عيسى. آمين.

My Prayer...

Dear Heavenly Father, I honor you as God Almighty. I appreciate you for all your kindness and blessings lavished upon me. I love you because you first loved me in Jesus. My heart's desire today is to demonstrate my love for you in all I do, and love and say. Through Jesus. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of تثنيه ٥:٦-٤

نظرات