اندیشه ها در مورد آیه امروز...

بسيارى از اوقات، شيطان ما را با يك مسيحيت دوبُعدى و يكنواخت اغوا ميكند— به كليسا رفتن و انجام كارهاى نيك. اما خدا ما را به يك ايمان سه بُعدى دعوت ميكند. او از ما ميخواهد كه او را با تمام وجودمان، در تمام كارهايمان و با تمام قدرتمان محبت نماييم.

دعای من

اى پدر آسمانى عزيز، من تو را بعنوان خداى قادر مطلق حرمت ميدارم. من از تو قدردانى ميكنم بخاطر همه مهربانى و بركاتى كه در زندگيم جارى ساخته اى. من بتو عشق ميورزم زيرا تو اول در عيسى مرا محبت نمودى. تمايل قلبى من امروز اين است كه عشقم را نسبت بتو در همه كارهايم، گفتارم و محبتم نشان دهم. بوسيله عيسى. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات