اندیشه ها در مورد آیه امروز...

فروتنی یعنی تشخیص دادن این حقیقت که خدا ما را آفریده است و اینکه از این تشخیص استفاده نموده تا دیگران را خدمت کرده و آنها را به سوی خدا برگردانیم. زندگی کردن در فروتنی مثل عیسی، تنها تمرین کردن قانون طلایی نیست، بلکه ما یک قدم فراتر برمیداریم — ما با دیگران بهتر از خودمان رفتار میکنیم. آیا به ما تعلیم داده شده که اینگونه رفتار بکنیم به این خاطر که ما بی لیاقت و ناجور هستیم؟ خیر، عیسی لایق و پُرجلال بود، اما او زمانی که خود را برای نجات دیگران قربانی کرد، انتخاب کرد تا دیگران را بهتر از خودش بداند. این یک معیار بسیار والا و بس دشوار است. این برای ضُعَفا نیست. اما انتهای آن پُرجلال است. (نکته: تا آیه ۱۰ بخوانید و بخاطر داشته باشید که همان پاداش به مؤمنین داده خواهد شد!)

Thoughts on Today's Verse...

Humility is recognizing who God has made us to be and using that recognition to serve and redeem others. Living in humility as Jesus did, we don't just practice the golden rule, but we go one step better — we treat others better than we would treat ourselves. Are we instructed to do this because we're unworthy or unfit? No! Jesus was worthy and glorious, but he chose to treat others better than himself when he sacrificially gave himself to redeem them. It's a high standard. It's a hard standard. It is not for wimps. But it is ultimately glorious. (Hint: Read down through verse 10 and remember that the same type of reward will be given to the faithful!)

دعای من

ای خدای قادر مطلق، متشکرم از اینکه تو مرا به فرزندی پذیرفتی و مرا پاک نمودی و در نظر تو گرانبها هستم. لطفاً کمکم کن تا خودم را از دیدگاه تو ببینم، و سپس، بعنوان یکی از فرزندان گرانقدرت، مرا توانمند بساز تا دیگران را خدمت و کمکشان کنم تا جلال تو را ببینند. به اسم عیسی می طلبم.آمین.

My Prayer...

Almighty God, thank you for adopting me as your child and making me holy and precious to you. Please help me to see myself as you do, and then, as one of your precious children, empower me to serve others in ways that help them see your glory. In Jesus' name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of فیلیپیان ۳:۲

نظرات